انتشارات فارسی

مقالات و کتاب های فارسی دکتر ابراهیم سوزنچی

39

مقاله و کتاب منتشر شده.

1
2
3
4
5

علمی-پژوهشی

۱٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، شکاف در تحليلهاي سياستگذاري علم و تکنولوژي: ترويج نوآوري در تضاد با کاهش ريسک فناوري، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸، صفحه ۲۷-۴۲

۲٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، اميدي نيا، اسکندر، اثر پيش فرضهاي متعارض در سياستگذاري علم و فناوري: مورد کاوي فرآيند تصويب قانون ايمني زيستي کشور، فصنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال دوم، شماره ۳، پائيز ۱۳۸۸

۳٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم؛ طالبي، سروش؛ علي عسکري، وحيد؛ بررسي توانمندي شرکتهاي دانش بنيان: مطالعه موردي ۴ شرکت دانشگاه شريف، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال ششم، شماره ۲، ۱۳۹۳

۴٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم؛ زينالو، مهدي؛ بررسي الگوي کسب توانمندي فناورانه در شرکتهاي دانش بنيان حوزه توليد تجهيزات الکترونيکي، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال هفتم، شماره ۳، ۱۳۹۴

۵٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، خالدي، آرمان، صابر، علي، نصري، شهره، بررسي برساخت اجتماعي نگرش و تفکرات حوزه علمي مديريت و سياستگذاري فناوري و نوآوري در ايران، فصلنامه علمي پژوهشي سياست علم و فناوري، سال هشتم، شماره ۴، ۱۳۹۵

۶٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، فاطمي، علي، تحليل کارآيي چارچوب توانمندي هاي سازماني چندلر براي شرکتهاي کوچک و متوسط فناوري محور – مطالعه موردي يک صندوق ايراني، بهبود مديريت، زمستان ۱۳۹۵

۷٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، صفايي، نويد؛ درآمدي بر معرفت شناسي اقتصاد تطوري: بررسي امکان پذيري ميزان کاربردي بودن استفاده از مفاهيم تطور زيستي در سپهر اقتصادي-اجتماعي، نشريه روش شناسي علوم انساني، شماره (۲۵)، ۱۳۹۶

۸٫ سوزنچی کاشانی، ابراهیم، ارجینی، حسین، مقید نیا، مهدی، ۱۳۹۷، ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری باز در صنایع کشور، بهبود مدیریت، بهار ۱۳۹۶

۹٫ سوزنچی کاشانی، ابراهیم، کامجو، سینا، انواری، علی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه رشد بنگاه با رشد توانمندی فناوری در بخش هوافضا: شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد سریع کدامند؟، فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره ۱۰ شماره ۱

۱۰٫ سوزنچی کاشانی، ابراهیم، نوریزاده، محبوبه، ۱۳۹۷، بررسی تفاوت‌ میان شرکت‌های دانش‌بنیان (فنّاوری‌محور) و بخش‌های با فنّاوری بالا و متوسط در بستر کشورهای در حال توسعه: شواهدی از پیمایش نوآوری در ایران، فصلنامه علوم مدیریت، دوره ۱۲ شماره ۴۸

۱۱٫ سوزنچی کاشانی، ابراهیم، ۱۳۹۸، مرور تاریخچه مطالعات علم، فناوری و نوآوری و ضرورت ایفاء نقش دولت، سیاست علم و فناوری، دوره ۱۱، شماره ۲، صفحه ۱ -۱۶ (ویژه نامه سیاست علم و فناوری)

۱۲٫ سوزنچی کاشانی، ابراهیم، صفدری، مصطفی، ۱۳۹۸، نقش سیاستهای فناوری و نوآوری در تسهیل و تسریع فرارسی فناورانه، سیاست علم و فناوری، دوره ۱۱، شماره ۲، صفحه ۴۵۵-۴۶۷ (ویژه نامه سیاست علم و فناوری)

مقالات فارسی: علمی-پژوهشی

همايش و علمی-ترويجی

۱٫ سوزنچی کاشانی، ابراهیم، صفایی، نوید، ۱۳۹۵، مروری بر رهیافتهای تطوری متاخر در اقتصاد و پرسش های پیش روی، سال ششم، شماره سوم

۲٫ سوزنچی کاشانی، ابراهیم، ۱۳۹۳، بررسی تطبیقی شکل گیری و تطور دانشگاه در ایران و دنیا: پیشنهاداتی برای تحول دانشگاه، سیاست نامه علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف، سال سوم، شماره چهارم

۳٫ سوزنچي كاشاني، ابراهيم و بابايي، علي، ۱۳۹۳، تطور مدلهاي ارزيابي: از راهنماي فراسكاتي تا پيمايش نوآوري، سياست نامه علم و فناوري، دانشگاه صنعتي شريف، سال سوم، شماره اول

۴٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم و آراستي، محمدرضا، نقش و جايگاه بنگاه هاي بزرگ در توسعه فناوري، يازدهمين کنفرانس بين المملي مديريت، ۱۳۹۲

۵٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم و نوري، جواد، کاوشي در رهيافت نظام ملي نوآوري به عنوان چارچوب مناسب سياستگذاري علم و فناوري در کشور، سياست نامه علم و فناوري، دانشگاه صنعتي شريف، شماره سوم، بهار ۱۳۹۲

۶٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، پارادوکس آزادي در غرب: تضاد ميان ارزشهاي بنيادين در غرب و آزادي واقعي در نظام سرمايه داري، چهارمين نشست انديشه هاي راهبردي، ۱۳۹۱ (منتخب به عنوان تک نگاشت برتر)

۷٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، مروري تحليلي تاريخي به روند تحولات نظري حوزه مطالعات اقتصاد تکنولوژي و نوآوري، سياست نامه علم و فناوري، دانشگاه شريف، شماره دوم، بهار ۱۳۹۱

۸٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، پارادايم شناسي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت: ضرورت شناخت رابطه ميان نظام سرمايه داري و مرگ معنويات، اولين کنفرانس الگوي اسلامي، ايراني پيشرفت: نقشه راه طراحي و تدوين الگو، ۱۱ خرداد ۱۳۹۱، تهران

۹٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، سرمايه داري و زوال معنويات، کنفرانس مباني علوم انساني، قم، موسسه پژوهشي امام خميني، ۱۳۸۹

۱۰٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، اقتصاد دانش محور، مباني، رويکردها و دلالتها، سياست نامه علم و فناوري، دانشگاه شريف، شماره اول، تابستان ۱۳۹۰، صفحه ۱۹-۳۲

۱۱٫ سوزنچي کاشاني، ابراهيم، اميدي نيا، اسکندر، ۱۳۸۸، پيش فرضهاي موثر در طراحي نظام ايمني زيستي ايران، مقاله کليدي در ششمين همايش ملي بيوتکنولوژي، تهران

مقالات فارسی: همايش و علمی ترويجی

کتاب های منتشر شده

۱٫ اقتصاد دانش بنيان، تاملي در مفاهيم و نظريه ها، انتشارات دارخوين، اصفهان، ۱۳۹۳

۲٫ سرمايه داري و آزادي: پاراداوکس هاي ميان مباني، وعده ها و واقعيت نظام سرمايه داري، مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، تک نگاشت برتر، ۱۳۹۴

۳٫ بررسي تطبيقي سازمانهاي مديريت پژوهش و فناوري: مطالعه موردي چند کشور در بستر نظام ملي نوآوري با رويکرد محدود، به همراه علي بابايي، موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي، ۱۳۹۵

۴٫ پیمایش نوآوری از نظر تا عمل: در جستجوی مدلی بومی، به همراه علی بابایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۶

۵٫ در نقد برنامه ریزی استراتژیک: چرا برنامه ریزی استراتژیک نمی تواند منجر به خلق استراتژی های نوآورانه و تحول آفرین شود، به همراه علی بابایی، روح الله حمیدی مطلق، رحیم سرهنگی، محمد حسین نقوی، انتشارات رسا، ۱۳۹۶

۶٫ ترجمه؛ تحلیل شومپیتری از هم‌پایی اقتصادی: دانش، خلق مسیر و تله درآمد متوسط، به همراه مهیار ادیبی، نشر نهادگرا، ۱۳۹۷

۷٫ تدوین و تالیف؛ پیامبر نوآوری: شومپیتر و تخریب خلاق، انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۸

۸٫ ترجمه، مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید، نوشته پل ترات، به همراه محسن امامی، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، جلد دوم، ۱۳۹۹

۹٫ ترجمه کتاب هنر همپایی (راز جهش اقتصادی)، نوشته کئون لی، به همراه علی بابایی و زهره قاسمی، انتشارات رسا، ۱۳۹۹

۱۰٫ تدوین و تالیف؛ زندگی علمی، در هم تنیدگی با جامعه و نظریه پردازی در علوم اجتماعی، انتشارات رسا، ۱۴۰۰

۱۱٫ ترجمه، راهنمای نوآوری آکسفورد، گردآوری ریچارد نلسون، جان فاگربرگ و دیوید مووری، به همراه مهدی سعیدیان، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۱۴۰۰

کتاب های فارسی منتشر شده

کتاب های در دست چاپ

۱٫ برنامه ریزی نامتعارف، راهی برای رسیدن به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به همراه جمعی از نویسندگان

۲٫ گفتارهایی در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران: نظام حکمرانی

۳٫ اقتصاد فناوری و نوآوری، به همراه علی ملکی و روح الله ابوجعفری، در حال نهایی سازی

کتاب های در دست چاپ

فعالیت ها

12

مقالات فارسی علمی – پژوهشی

11

مقالات فارسی همایش و علمی-ترویجی

11

کتاب های فارسی منتشر شده

3

کتاب های فارسی در دست چاپ

حق کپی رایت محفوظ می‌باشد